ForsidenLegalt & PraktiskLejebetingelser

Viden der vil spare dig for meget...

Lejebetingelser

(Ingen udlejning til private)

Udlevering af udstyr

Udstyr udleveres den dag det er aftalt, efter endt instruktion og gennemgang.  Evt forsendelse eller levering faktureres lejer. Gennemgangen har til formål, at sikre størst mulig succes i brugen af det lejede udstyr.

Tilbagelevering af udstyr

Det lejede udstyr skal være returneret sidste dag i lejeperioden inden kl. 16. Ved for sen aflevering, vil der blive faktureret dagspris pr. overskreden kalenderdag.

Udstyret skal altid returneres rengjort og ubeskadiget. Omkostning til udbedring af skader, der måtte være opstået og som ikke er omfattet af forsikringen, faktureres videre til lejer.

Ansvar

Udstyret skal altid behandles omhyggeligt og må ikke overdrages til tredjemand. Dette er kun undtaget personale, der er ansat hos udlejer. Udstyret udlejes på lejers ansvar og risiko fra udstyrets modtagelse til tilbagelevering. Erstatningsværdi fremgår af lejeaftale.

Stjernholm & Co påtager sig intet erstatningsansvar som følge af force majeure, defekt udstyr eller forkert brug af lejede udstyr. Stjernholm & Co kan ikke holdes ansvarlig for tabt indtjening eller 3. parts erstatningskrav, som følge af opståede fejl på udstyr i lejeperioden.

Forsikring

Lejer forpligter sig til at holde det lejede udstyr forsikret i lejeperioden.

Ved skade på de lejede effekter skal Stjernholm & Co omgående underrettes.

Betaling

Betaling af leje sker under vores normale aftalte betalingsbetingelser. Stjernholm & Co A/S kan efter forlangende kræve en bankgaranti på erstatningsværdien. Ligeledes forbeholder vi os ret til at afvise kunder på bagrund af dårlig kreditvurdering eller kredithistorik. Vi forbeholder os ret til at opkræve et evt. depositum i den endelige lejeaftale.

Afbestilling

Ved afbestilling indtil 3 arbejdsdage før lejemålets start betales intet gebyr, indtil 2 arbejdsdage før betales 50% af lejepris og indtil 1 arbejdsdag før betales den fulde lejepris

Alle priser er ekskl. moms, fragt og lign.

Transport

Transport af det lejede udstyr sker for lejers regning med mindre andet er aftalt

 

Se udlejningsmuligheder her

Facebook Stjernholm & Co