Salgs- og leveringsbetingelser

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser udgør aftalen mellem Stjernholm & Co og køber.

Fokus på det vi er gode til...

Stjernholm & Co har valgt en strategi, hvor vi ønsker at have fokus på det vi er gode til.

Vi handler derfor udelukkende med virksomheder, herunder offentlige virksomheder, institutioner samt organisationer.

Der handles under aftaleloven med 1 års garanti fra fakturadato.

Dette giver os samtidig mulighed for at indgå særlige aftaler til kunder der måtte have behov for dette.

Vore åbningstider er: Mandag til fredag fra 9.00 til 17.00.

1. Anvendelse

Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser kan alene fraviges ved skriftlig aftale parterne imellem.

2. Pris- og betalingsbetingelser

Alle oplyste priser er excl. installation, moms og andre offentlige udgifter.

Prisen fastsættes på baggrund af Stjernholm & Co’s officielle prisliste på tidspunktet for tilbud-/ordreafgivelse.

Stjernholm & Co forbeholder sig ret til løbende at ændre disse priser og tager højde for trykfejl.

Betaling: Er køber ikke registreret i Stjernholm & Co’s systemer kan køber kontakte Stjernholm & Co for at forhøre sig om mulighed for kredit. Alternativt sendes varen mod forudbetaling. Betales købesummen ikke rettidigt, forbeholder vi os renteberegning i henhold til Renteloven, Stjernholm & Co kan altid, uanset modstående aftaler, med dags varsel kræve tilfredsstillende garanti for betaling. Udgifter til en sådan garanti er Stjernholm & Co uvedkommende.

Alle udenlandske ordrer, herunder ordrer til Grønland og Færøerne, skal altid forudbetales.

 

3. Levering

Leveringsterminerne er ikke bindende, selv om de måtte være anført på ordren og er bekræftet af Stjernholm & Co. Stjernholm & Co bestræber sig på så vidt muligt at overholde de fastsatte leveringsterminer, men påtager sig intet ansvar for eventuelle forsinkelser. Køber har på sin side intet krav på skadeserstatning, såfremt der sker en udsættelse af leveringsterminen.

Såfremt leveringen ikke er mulig på grund af force majeure, kan Stjernholm & Co uden varsel udsætte leveringen på ubestemt tid eller annullere ordren, uden at der kan gøres erstatningskrav gældende mod Stjernholm & Co. Som force majeure anses bl.a.: Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom brand, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør, uroligheder, mangel på transportmidler, pålæg fra miljømyndigheder, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelser af leverancer fra underleverandører, herudover hidrørende fra underleverandørers konkurs, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

Alle oplyste leveringstider gælder kun levering i Danmark og ikke for leveringer til andre lande, fx Grønland, Færøerne mv.

Med mindre andet er oplyst, gælder kampagnetilbud og øvrige tilbud, alene ordrer til levering i Danmark.

 

4. Ejendomsforhold

Ejendomsretten til det solgte forbliver hos Stjernholm & Co indtil købesummen er fuldt betalt. Hvis køber betaler et beløb, der er mindre end det samlede udestående beløb, har Stjernholm & Co ret til at bestemme, hvilken del af Stjernholm & Cos tilgodehavende, der skal anses for betalt med den pågældende betaling. Dette gælder, uanset om køber lader den delvise betaling ledsage af instrukser om, at en bestemt del af Stjernholm & Co’s tilgodehavende hermed er betalt. Køber er indtil ejendomsretten overgår til vedkommende pligtig til kun at benytte det solgte på forsvarlig vis, at vedligeholde dette samt til for egen regning at holde det solgte såvel brand- som tyveriforsikret til fuld værdi. Køber er pligtig til på Stjernholm & Co’s forlangende at underskrive panthaverdeklaration. Hvis flere effekter er solgt ved samme aftale, er ejendomsretten gældende i alle effekterne, indtil købesummen af effekterne er betalt.

Ved salg af programmel/software, sælges kun retten til brugen af softwaren.

 

5. Ændring og annullering

Annullering eller reduktion af ordre kan alene ske med Stjernholm & Co’s godkendelse. Såfremt der er tale om en specialbestilling kan varen ikke returneres med mindre andet er aftalt.

6. Produkter

Alle produkter solgt af Stjernholm & Co er dækket af 1 års garanti fra fakturadato, medmindre andet er skriftligt aftalt.

Alt udstyr, der er solgt med oplysning om, at det er brugt eller har været anvendt som demo udstyr, er omfattet af 30 dages garanti med mindre andet er aftalt skriftligt.

Nogle producenter tilbyder i nogle tilfælde en endnu længere garanti, i disse tilfælde gælder garanti aftalen mellem køber og producent, hvor køber skal afholde udgiften til retur fragt til producenten.  Stjernholm & Co er derfor ikke en del af denne aftale. Stjernholm & Co kan derfor ikke holdes ansvarlig for RMA behandlingen der foregår direkte mellem køber og producent.

7. Software

Det er købers beslutning at anvende det af aftalen omfattede software. Stjernholm & Co kan ikke i noget tilfælde indestå for, at softwaren har en kvalitet, ydeevne eller anvendelighed, der konkret kan opfylde købers behov. Software leveret af Stjernholm & Co overdrages således, som det er og forefindes. I intet tilfælde er Stjernholm & Co derfor erstatningspligtig i forbindelse med direkte eller indirekte skader og økonomisk tab, der måtte være en følge af manglende kvalitet, ydeevne eller anvendelighed af det leverede software.  Software licenser kan ikke returneres.

8. Returnering

Returnering kan kun finde sted efter forudgående aftale med Stjernholm & Co, og skal altid følges af et udstedt ticket nummer. Varen returneres i uåbnet emballage.

Såfremt emballagen har været brudt, forbeholder Stjernholm & Co sig ret til at kræve et returneringsgebyr på 20%. Kunden afholder alle fragtomkostninger.

9. Mangler og reklamation

Kontroller din levering straks ved modtagelsen. Vær opmærksom på tryk og slagskader. Modtager du et skadet produkt, skal du reklamere skriftligt til Stjernholm & Co snarest muligt efter varens modtagelse og senest 2 dage efter det tidspunkt, hvor du (køberen) har eller burde have opdaget den pågældende fejl eller mangel. Reklamation over fejl og mangler skal altid afgives inden varen tages i anvendelse.

Stjernholm & Co er underlagt producenternes regler for reklamationsret for fabrikations- og materiale mangler. Medmindre andet angives yder Stjernholm & Co 1 års reklamationsret for fabrikations- og materialemangel. Reklamationsretten bortfalder, hvis manglen er forårsaget af købers forhold, eksempelvis som følge af fejlagtig anvendelse eller uautoriseret reparation.

Viser en vare sig at være mangelfuld kan Stjernholm & Co vælge at afhjælpe eventuelle mangler, hvoraf følger, at køber skal være pligtig til at afvente afhjælpning, for så vidt dette kan ske indenfor rimelig frist og uden væsentlig ulempe for køberen.

Returnering af varer kan kun finde sted efter forudgående aftale med Stjernholm & Co. Se “pkt. 8: Returnering”. Stjernholm & Co er berettiget til at fakturere kunden efter forbrugt tid, hvis en returneret vare viser sig ikke at have fejl/mangler eller have været udsat for udefrakommende skade, fejlagtig anvendelse eller uautoriseret reparation.

10. Skade på personer og ting

Stjernholm & Co er ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes grov uagtsomhed begået af Stjernholm & Co eller andre, som Stjernholm & Co har ansvaret for. Stjernholm & Co er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens det solgte er i købers besiddelse. Stjernholm & Co er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køber eller for produkter, hvori disse indgår. Stjernholm & Co er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. Uanset om Stjernholm & Co har foreslået udstyrets placering m.v. bærer køber risikoen for, om udstyrets anbringelse har indflydelse på andet udstyr, installationer m.v.

11. Ansvar

I det omfang Stjernholm & Co er ansvarlig over for køberen, er Stjernholm & Co’s ansvar begrænset til det direkte tab og omfatter således ikke følgeskader på tilsluttet udstyr og indirekte tab såsom tabt arbejdsfortjeneste, driftstab, installationsomkostninger mv. Såfremt Stjernholm & Co skal installere udstyr er det kunden ansvar at sikre der er foretaget backup af eksisterende data, herunder at sikre at den fore- tagne backup er af en sådan beskaffenhed at denne kan anvendes efterfølgende.

Stjernholm & Co påtager sig intet ansvar som følge af køberens retsforhold over for tredjemand. Skader forårsaget af leverede varer er Stjernholm & Co kun ansvarlig for i det omfang, skaden skyldes forsømmelser fra Stjernholm & Co’s side og ikke i videre omfang end anført ovenfor. Stjernholm & Co’s ansvar for tingskade kan ikke overstige kr. 50.000 og Stjernholm & Co hæfter i 1 år fra varens overgivelse til køberen for de skader, som varen måtte forvolde. I den udstrækning Stjernholm & Co måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køberen forpligtet til at holde Stjernholm & Co skadesløs i samme omfang, som Stjernholm & Co’s ansvar er begrænset i henhold til ovenstående.

12. Fortrydelsesret

Kun efter aftale med Stjernholm & Co

13. Force majeure

Enhver ordre modtages under forbehold af force majeure, herunder krig og mobilisering, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, strejker og lockout, svigtende forsyninger af råmaterialer, ildebrand, beskadigelse af Stjernholm & Co eller Stjernholm & Co’s leverandørers produktionsapparat, svigtende transportmuligheder, import/ eksportforbud eller enhver anden begivenhed, som hindrer eller begrænser Stjernholm & Co eller Stjernholm & Co’s leverandørers muligheder for at levere. Stjernholm & Co har i tilfælde af force majeure valget imellem at hæve handlen, eller en del af denne, eller at levere den aftalte vare, så snart hindringen for normal levering er bortfaldet. Stjernholm & Co er i tilfælde af force majeure uden ansvar for ethvert tab hos køberen som følge af manglende levering.

14. Værneting

Retsforholdet ifølge nærværende standardbestemmelser og bilag og disses fortolkning afgøres efter dansk ret. Såfremt der opstår en uoverensstemmelse mellem parterne om nærværende standardbestemmelser og bilag, eller disses fortolkning og/eller udfyldning, er hver af parterne berettiget til at kræve uoverensstemmelsen afgjort endeligt ved voldgift. Voldgiftsretten skal sammensættes af tre voldgiftmænd, hvoraf den klagende part udpeger én voldgiftsmand, den indklagede part én voldgiftsmand, me- dens Præsidenten for Østre Landsret udpeger den tredje voldgiftsmand, der skal være dommer og virke som voldgiftsrettens formand. Den af parterne, som ønsker voldgiftsretten nedsat, skal underrette den anden part herom ved anbefalet brev, som skal indeholde angivelse af det spørgsmål, som ønskes under- givet voldgiftsbehandling. Samtidig skal parten underrette den anden part om sit valg af voldgiftsmand og opfordre den anden part til at udpege sin voldgiftsmand. Hvis den anden part ikke inden 14 dage efter at være blevet opfordret dertil har udpeget sin voldgiftsmand, udpeges denne af Præsidenten for Østre Landsret samtidig med eller efter, at voldgiftsrettens formand udpeges. Voldgiftsretten træffer afgørelse ved simpel majoritet. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Voldgiftsrettens sæde skal være i København. Voldgiftsretten træffer selv bestemmelse om procedurereglerne for voldgiften og afgør spørgsmålet om sagsomkostninger. Lov om voldgift finder i øvrigt anvendelse.

15. Stjernholm & Co A/S Persondatapolitik

“Databeskyttelsesforordningen” (GDPR), er navnet på EUs nye persondatalovgivning som har til formål at beskytte EU’s borgere fra misbrug af deres personlige data. Derfor skal alle europæiske virksomheder inden den 25. maj 2018 skærpe deres processer for, hvordan persondata bliver opsamlet og behandlet sikkert.

Om Stjernholm & Co A/S  persondatapolitik

Sikkerheden omkring dine persondata er vigtig for os.

Hvilke personoplysninger indsamler vi og til hvilket formål?

Vi handler kun med virksomheder. For at indgå en kontrakt/ et køb hos os indsamles også navn på kontaktpersonen og dennes firma email og telefonnummer. Dette gøres for at kunne levere de bestilte varer og kommunikere omkring købet eller leje hos os. Disse oplysninger er givet af dig enten på vores webshop eller i kontakten med en af vores konsulenter og omfatter udover firmadata også: dit navn, din firma email og telefonnummer.

For at indgå en aftale om at modtage vores nyhedsmails, oplyser du selv i bekræftende tilmelding: dit navn, firma email samt evt. branche. Formålet er at videregive relevant information om vores produkter, kampagner og arrangementer.

Hvad er grundlaget for vores behandling?

Vores behandling af dine generelle kundedata foretages, fordi behandlingen er nødvendig for at opfylde aftalen om køb, leje eller information om vores produkter.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Vi opbevarer oplysningerne til du aktivt beder om at få dem slettet. Vi sørger løbende for at opdatere dine personoplysninger, så de vedbliver at være relevante. Vi beholder også dine personoplysninger, som de fremgår af fakturaen udskrevet til dit firma af hensyn til offentlige myndigheder, garantisager og den fremtidige dialog.

Hvilke rettigheder har du som registreret?

Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi har om dig og få rettet eller slettet disse informationer. Disse rettigheder har du efter persondataloven. Henvendelse i forbindelse hermed retter du til administrator hos Stjernholm & Co A/S enten på telefon: 3810 5070 eller email sales@stjernholmco.dk

Videregiver vi dine personoplysninger til andre?

Oplysningerne afgivet til Stjernholm & Co A/S videregives ikke til andre. Vi har databehandleraftaler med dem, der leverer de interne systemer, vi bruger til at samle vores kunde data. Disse databehandlingsaftaler garanterer, at vi kan håndtere dine persondata på forsvarlig vis i henhold til lovgivningen.

 

Med mindre andet skriftligt er aftalt, udgør nærværende salgs- og leveringsbetingelser udelukkende parternes aftale.

Stjernholm & Co, 2020

Kontakt os på +45 3810 5070 / sales@stjernholmco.dk - Man-Fre kl. 9-17.

Kun rådgivning, salg og udlejning til CVR registrerede virksomheder og offentlige institutioner.